1. Trang chủ
  2. Hoạt động đánh giá chất lượng
  3. Văn bản quy định về Trung tâm
  4. Hướng dẫn đánh giá các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CSGD nghề nghiệp đối với trường Trung cấp, Cao đẳng

Hướng dẫn đánh giá các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CSGD nghề nghiệp đối với trường Trung cấp, Cao đẳng

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG
(Kèm theo Công văn số 453/TCGDNN-KĐCL ngày 25 tháng 3 năm 2019)

I. HƯỚNG DẪN CHUNG
1. Trường được đánh giá đạt một tiêu chuẩn khi đáp ứng các yêu cầu tại cột “Các yêu cầu để tiêu chuẩn đạt”, duy trì ít nhất trong 02 năm liên tục tính đến thời điểm đánh giá đối với trường trung cấp, duy trì ít nhất trong 03 năm liên tục tính đến thời điểm đánh giá đối với trường cao đẳng. Điểm đánh giá cho mỗi tiêu chuẩn đạt yêu cầu là 1 điểm, tiêu chuẩn không đạt yêu cầu là 0 điểm.
2. Khi đánh giá, nhận định cần có minh chứng đầy đủ. Căn cứ cột “Gợi ý nguồn minh chứng” để xác định minh chứng phù hợp. Lưu ý, minh chứng không chỉ bằng văn bản mà phải xem xét cả các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,…) để phân tích, nhận định cho thấy trường đạt hoặc không đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.
3. Cột “Văn bản tham chiếu” là các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho đánh giá tiêu chuẩn. Ngoài các văn bản này còn có các văn bản khác có liên quan phục vụ cho đánh giá tiêu chuẩn.
– Lưu ý: Do Chính phủ thống nhất giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, vì vậy khi đánh giá tiêu chuẩn có văn bản tham chiếu là văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật giáo dục nghề nghiệp, cần lưu ý:
+ Các trường trung cấp, cao đẳng trước ngày 01/01/2017 thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: sử dụng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đối với trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành để tham chiếu đối với đánh giá tiêu chuẩn ở thời điểm năm 2016 trở về trước.
+ Các trường trung cấp, cao đẳng trước ngày 01/01/2017 thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo: sử dụng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để tham chiếu, đánh giá tiêu chuẩn ở thời điểm năm 2016 trở về trước.
4. Thực hiện đánh giá tại trụ sở chính và toàn bộ các phân hiệu/địa điểm đào tạo, bao gồm cả địa điểm liên kết đào tạo (nếu có) của trường.

V/v hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trường cao đẳng