1. Trang chủ
  2. Hoạt động Trung tâm

Hoạt động Trung tâm

1.1. Cơ chế hoạt động
• Tổ chức hoạt động đánh giá ngoài cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình giáo dục trong và ngoài nước.
• Xem xét, công nhận cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
• Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
• Ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng hệ thống thí điểm hỗ trợ lưu trữ minh chứng cơ sở đào tạo, chương trình đào tạo và viết báo cáo tự đánh giá trực tuyến của các đơn vị đăng kí kiểm định, hỗ trợ minh chứng trực tuyến cho các đoàn đánh giá và thay thế dần minh chứng bản cứng hiện nay còn tốt rất nhiều thời gian , công sức và kinh phí để phục vụ các đoàn đánh giá.
• Tư vấn cải thiện chất lượng cho các cơ sở giáo dục sau khi được kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
• Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao khoa học- cộng nghệ trong lĩnh vực đảm bảo và đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
1.2. Bộ máy tổ chức và cơ chế vận hành
Cơ cấu tổ chức Trung tâm gồm có Ban Giám đốc Trung tâm, Hội đồng KĐCLGD và các phòng quản lý chuyên môn nghiệp vụ
Chức năng của các thành phần được quy định như sau:
• Giám đốc ban hành chính sách , chiến lược phát triển trung tâm, điều hành.
• Các phó giám đốc quản lí và tổ chức triển khai các hoạt động theo kế hoạch, chiến lược do Giám đốc điều hành.
• Hội đồng KĐCLGD: thẩm định kết qủa đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đề nghị Giám đốc công nhận hoặc không công nhận các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình giáo dục nghề nghiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tư vấn ban Giám đốc các vấn đề chuyên môn về công nhận chất lượng.
• Các phòng nghiệp vụ: triển khai công việc theo sự chỉ đạo của ban Giám đốc, bao gồm: phòng Hợp tác và Phát triên, phòng Đánh giá chất lượng, phòng Công nhận chất lượng và Văn phòng.
1.3. Cơ cấu tổ chức
1.3.1. Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục
Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghệp có nhiện vụ thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đề nghị Giám đốc công nhận hoặc không công nhận các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
Thành phần của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp bao gồm lãnh đạo Trung tâm, lãnh đạo các phòng chuyên môn, một số kiểm định viên, đại diện một số bộ, nghành, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và tổ chức xã hội nghề nghiệp có liên quan. Số lượng thành viên của Hội đồng do Giám đốc tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp quyết định nhưng phải là số lẻ và có ít nhất 9 thành viên, trong đó:
• Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp hoặc Phó Giám đốc tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp được Giám đốc ủy quyền.
• Các Phó chủ tịch Hội đồng là phó giám đốc tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, lãnh đạo các phòng chuyên môn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiêp.
• Ủy viên Hội đồng có nhiệm kỳ 5 năm và tham gia không quá hai kỳ liên tiếp. Đối với các ủy viên Hội đồng là đại diện một số, nghành, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và tổ chức xã hội nghề nghiệp có liên quan thì không tham gia Hội đồng thi không còn giữ chức vụ ở cơ quan mà họ đại diện.
Hội đồng có Thư ký giúp việc cho Hội đồng (trong đó Tổ trưởng tổ thư ký là 01 thành viên của Hội đồng) do Chủ tịch hội đồng đề nghị Giám đốc tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp quyết định thành lập.
Nguyên tắc làm việc của Hội đồng:
• Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số để quyết định những vấn đề thuộc chức năng của Hội đồng.
• Hội đồng họp định kỳ mỗi năm hai lần hoặc theo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng. Các quyết định của Hội đồng chỉ có giá trị khi ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.
Ủy viên Hội đồng là đại diện của cơ sở giáo dục được kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp sẽ không tham gia phiên họp của Hội đồng khi Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc chương trình giáo dục nơi ủy viên đó đã hoặc đang công tác.
1.3.2. Giám đốc và các Phó Giám đốc
1.3.2.1. Giám đốc
Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Công ty Hữu Nghị bổ nhiệm/miễn nhiệm.
Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, ban hành chính sách , chiến lược phát triển Trung tâm, có trách nhiệm báo cáo thường xuyên. Ngoài ra, Giám đốc còn có nhiệm vụ phê chuẩn thành phần các đoàn đánh giá ngoài, ra quyết định công nhận hoặc không công nhận các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục nghề nghiệp và kết quả thẩm định của Hội đồng KĐCLGD.
Giám đốc ra quyết định thành lập Hội đồng KĐCLGD giáo dục, văn phòng và các phòng chuyên môn để triển khai các hoạt động của Trung tâm.
Giám đốc có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các Phó Giám đốc.
1.3.2.2. Các Phó Giám đốc
Các phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm theo chức năng nhiệm vụ do Giám đốc phân nhiệm. Các Phó Giám đốc quản lý và tổ chức triển khai các hoạt động theo kế hoạch chiến lược, kế hoạch hoạt động hằng năm do Giám đốc phê duyệt.
Các Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm đề nghị và Giám đốc Công ty Hữu Nghị ra quyết định bổ nhiệm/miễn nhiệm.
1.3.3. Các phòng quản lý chuyên môn nghiệp vụ
Các phòng quản lý chuyên môn nghiệp vụ có nhiệm vụ triển khai các hoạt động được phân công theo kế hoạch của Trung tâm, có nhiệm vụ báo cáo cho Giám đốc Trung tâm về tiến bộ thực hiện công việc. Danh sách các phòng gồm có:
• Phòng Hợp tác và Phát triển
• Phòng đánh giá chất lượng
• Phòng công nhận chất lượng
• Văn phòng
Tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh kinh tế , Giám đốc Trung tâm có thể ra quyết định điều chỉnh số lượng và chức năng các phòng quản lý chuyên môn nghiệp vụ cho phù hợp. Giám đốc Trung tâm ra quyết đinh bổ nhiệm/miễn nhiệm các Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc khối chuyên môn.