1. Trang chủ
  2. Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Sứ mạng:

CEA là tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp độc lập, có sứ mạng đánh giá và công nhận các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

CEA chuyển giao các giá trị cốt lõi của công nghệ đảm bảo chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông qua các dịch vụ tư vấn, giải pháp chuyên nghiệp hàng đầu.

Tầm nhìn

CEA phấn đấu để luôn là Trung tâm cam kết về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam; được công nhận là thước đo của sự chuyên nghiệp, công tâm, công bằng trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục.

Phương châm hoạt động: Công bằng – Công tâm – Chuyên nghiệp

Nhiệm vụ

  1. Triền khai kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp: Đánh giá và công nhận các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các chương trình giáo dục nghề nghiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành;
  2. Tư vấn cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về các giải pháp đảm bảo chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng;
  3. Thực hiện các dịch vụ đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo yêu cầu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
  4. Tổ chức và tham gia đào tạo bồi dưỡng kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp, cán bộ chuyên trách đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
  5. Tập huấn cho cán bộ chuyên trách về kiến thức kỹ năng đo lường, đánh giá trong giáo dục nghề nghiệp;
  6. Thực hiện các dịch vụ nghiên cứu khoa học về đo lường, đánh giá, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp, phân tầng và xếp hạng.